Prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RUD FLORIAN RIEGER SRL este o societate cu sediul în Sibiu, str. Europa Unită, nr. 4, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/1148/2003, cod de înregistrare fiscală RO 25394008, denumită în continuare „RUD FLORIAN RIEGER”.

1. Documentul prezintă tipurile de date personale colectate și prelucrate în cadrul RUD FLORIAN RIEGER SRL, scopurile și temeiurile acestor prelucrări, destinatarii datelor, perioadele de stocare, drepturile persoanelor vizate.

2. Aceste informații sunt destinate persoanelor fizice, cum ar fi:
Foștii clienți și clienții actuali ai RUD FLORIAN RIEGER,
Persoane care ne comunică datele cu caracter personal pentru a fi contactate în legatură cu solicitarea lor, care doresc informații cu privire la produsele noastre, ce transmit orice tip de feedback, completand o cerere, un formular online sau contactandu-ne la telefon sau email,
Orice persoană fizică implicată în orice activitate cu RUD FLORIAN RIEGER, personal sau în calitate de reprezentant al unei persoane juridice,
Reprezentanții persoane fizice (asociați, acționari, delegați, imputerniciți), ai unor persoane juridice.

3. Datele personale prelucrate pot fi următoarele: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), starea de sănătate, cetățenia, adresa, numărul de telefon, adresa e-mail, profesia, locul de muncă, situația familială, economică și financiară, imaginea, etc.

4. Scopurile/temeiurile prelucrării și destinatarii datelor cu caracter personal

4.1. În vederea încheierii și executării unui contract la care persoana vizată este parte, RUD FLORIAN RIEGER va prelucra datele prin Colectare, Înregistrare, Organizare, Structurare, Stocare, Adaptare, Modificare, Extragere, Consultare, Utilizare, Transmitere, Diseminare, Punerea la dispoziție, Aliniere, Combinare, Restricționare, Ștergere, Distrugere. Transmiterea datelor se poate efectua către partenerii contractuali din Romania sau țări ale Uniunii Europene în vederea furnizării de servicii externalizate (de ex. Servicii de contabilitate, Servicii de protecția muncii și situații de urgență, servicii de pază, servicii de recrutare, instituții bancare etc.) sau către Autorități.

4.2. În vederea exercitării de către RUD FLORIAN RIEGER a unui interes legitim, se poate prelucra datele prin Colectare, Înregistrare, Organizare, Structurare, Stocare, Adaptare, Modificare, Extragere, Consultare, Utilizare, Transmitere, Diseminare, Punerea la dispoziție, Aliniere, Combinare, Restricționare, Ștergere, Distrugere. În acest scop, se pot efectua transmiterea datelor personale către entități cu care compania are relații contractuale în vederea prestării unor servicii profesionale (i.e. audit, certificare, consultanță, etc.) sau către entități care fac parte din grup (i.e. Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG Germania) în scopuri administrative interne.

4.3. Prelucrarea datelor personale în baza consimțămantului persoanei vizate se efectuează în scop de reclamă, marketing și publicitate, pentru realizarea de profiluri și adresarea unor oferte personalizate și transmiterea de informații tip newsletter.

5. Perioada de stocare a datelor personale

5.1. RUD FLORIAN RIEGER va stoca datele personale pentru perioade de maxim 5 ani de la încetarea relației contractuale, realizarea activităților sau furnizarea datelor (în funcție de calitatea persoanei vizate și a relațiilor acesteia cu compania, etc.) exceptie facand termenele de stocare prevazute in : legislația fiscala, codului muncii, etc .

5.2. În ceea ce privește prelucrarea în scop de marketing, aceasta va înceta la momentul retragerii consimțămantului acordat în acest sens, indiferent dacă perioadele de stocare menționate anterior s-au împlinit sau nu.

6. Drepturile persoanei vizate

6.1. Persoana vizată are posibilitatea exercitării, în condițiile și în cazurile prevăzute de lege, a următoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de RUD FLORIAN RIEGER:
– dreptul de acces la datele cu caracter personal colectate
– dreptul de a obține o confirmare a faptului că aceasta prelucrează sau nu datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, asigurarea accesului la datele respective; în acest scop, RUD FLORIAN RIEGER va furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
– dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele personale să facă obiectul unei prelucrări; RUD FLORIAN RIEGER nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
– dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate și de a le transmite unui alt operator
– dreptul de retragere a consimțămantului acordat în vederea prelucrării datelor – acest drept poate fi exercitat în orice moment, fără costuri, numai cand prelucrarea datelor personale se face în baza consimțămantului acordat în vederea prelucrării datelor; retragerea consimțămantului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pană la acel moment;
– dreptul la rectificarea datelor: dreptul de a solicita și obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
-dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – acest drept poate fi exercitat datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimțămantul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se exercită dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; se exercită dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care are drept scop marketingul; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. Vor putea exista situații în care RUD FLORIAN RIEGER nu va putea da curs solicitării de ștergere a datelor, si anume:in cazurile in care exista obligația legală de păstrare a datelor personale; în cazurile în care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice; în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
-dreptul la restricționarea prelucrării datelor – acest drept poate fi exercitat în situația în care persoana vizată contesta exactitatea datelor prelucrate; restricționarea va opera pentru o perioadă care îi va permite să fie verificate exactitatea datelor; în situația în care prelucrarea este ilegală și persoana vizată se va opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restricționarea utilizării acestora; nu mai sunt necesare datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le va solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în situația în care persoana vizată își va exercita dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care prelucrarea se face în scop de marketing; restricționarea va opera/se va aplica pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

6.2. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări către RUD FLORIAN RIEGER, la sediul central sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail gdpr@rud.ro, furnizand suficiente date care să permită identificarea solicitantului.

6.3. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată consideră ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare; plangerea poate fi depusă la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene în care persoana vizată are resedința obișnuită sau în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare. În Romania, plangerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau electronic, la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

7. Responsabilul cu protecția datelor

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul RUD FLORIAN RIEGER sunt:
-adresa de e-mail: gdpr@rud.ro
-adresa poștală: Sibiu, str. Europa Unită, nr. 4