Conditiile generale de vanzare si livrare

RUD Florian Rieger SRL
Cod fical: RO 15721889
Nr. Reg. Com.:J32/1148/2003
Capital social:2.015.750 RON
Banca: Banca Transilvania SA
Cont bancar:RO 81BTRL 0330120679725XX RON
Administrator: Dr.Hansjörg Rieger

Conditiile generale de vanzare si livrare

1. Sfera de aplicabilitate

1.1. Prezentele Conditii generale de vanzare si livrare (denumite in continuare „Conditii generale”) sunt aplicabile in relatiile comerciale derulate de catre S.C. RUD Florian Rieger SRL (denumita in continuare „RUD”), cu persoane fizice si juridice, cat si cu institutiile publice, in masura in care nu s-ar aplica alte prevederi legale imperative (denumite in continuare „Cumparator”).

1.2. RUD isi va desfasura activitatea de vanzare si livrare in conformitate cu prezentele Conditii generale, dar numai in masura in care prin alte conventii in forma scrisa intervenite intre parti nu se convine altfel. Conditiile de afaceri ale cumparatorului (care modifica sau completeaza aceste Conditii generale) nu vor fi luate in considerare, decat in cazul in care RUD isi exprima acordul in forma scrisa fata de acestea.

1.3. Prezentele Conditii generale sunt considerate cunoscute si acceptate de catre cumparator odata cu semnarea contractului, sau in lipsa acestuia odata ce a efectuat comanda si a a acceptat livrarea, nefiind necesar, in acest caz, acordul expres al acestuia, cu conditia ca RUD sa-l fi incunostintat pe cumparator in legatura cu existenta prezentelor Conditii generale.

2. Oferte, incheierea contractului

2.1. Ofertele RUD nu produc efecte juridice pana la incheierea unui contract in forma scrisa respectiv, sau, odata ce exista o comanda din partea partenerului, pana la o confirmare de comanda in forma scrisa din partea RUD. Anterior manifestarilor de vointa in formele de mai sus, sunt posibile vanzarea produselor catre alt cumparator, modificari tehnice si modificari de pret.

2.2. Alte conditii si cantitati decat cele cuprinse in contractul incheiat intre parti in forma scrisa, respectiv in confirmarea de comanda a RUD in forma scrisa, nu vor fi luate in considerare. Schimbari sau adaugiri intervenite sunt valabile numai cu acordul RUD in forma scrisa.

2.3. O comanda se considera acceptata numai in cazul in care RUD o confirma in scris sau livrarea a fost efectuata.

3. Riscul, transportul si ambalarea, intarziere

3.1. Cheltuielile ocazionate de livrarea marfii la locul predarii (incarcare, transport, descarcare) si riscurile aferente transportului vor fi in sarcina cumparatorului, daca partile nu au convenit altfel.

3.2. Transportul si ambalarea se vor efectua conform specificatiilor si recomandarilor RUD.

3.3. Termenele sau perioadele de livrare specificate de RUD sunt opozabile RUD numai in masura in care acestea au fost prevazute expres in contract sau in confirmarea de comanda. Termenele se vor decala in mod corespunzator daca pe perioada derularii relatii comerciale intervin la solicitarea cumparatorului modificari ale comenzilor, reperelor, produselor, cantitatilor. In toate cazurile, insa, aceste modificari nu sunt opozabile RUD decat daca au fost confirmate de catre aceasta. Obligatiile asumate de catre RUD vor fi duse la indeplinire numai in cazul in care cumparatorul isi respecta obligatiile corelative asumate, RUD rezervandu-si dreptul de a invoca in aceste cazuri exceptia de neexecutare.

3.4. RUD va fi exonerat de raspunderea pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale in cazul intervenirii unui caz fortuit sau de forta majora, notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constatata in termen de 15 zile de la notificare.

3.5. Depasirea termenului de livrare, adus la cunostinta cumparatorului si acceptat in procedura amiabila de catre acesta, face inoperante daunele-interese imputate lui RUD.

4. Pretul, conditia de plata, livrarea marfurilor

4.1. Preturile practicate sunt franco RUD (EXW), daca nu se prevede altfel. Cheltuielile ocazionate de ridicarea si manipularea marfii de la locul predarii (incarcare, transport, descarcare) precum si cele aferente transportului (asigurarea marfii, a raspunderii operatorului de transport, cheltuielile de vamuire si orice alte costuri implicite ale transportului) vor fi suportate de catre cumparator, afara de cazul in care s-au convenit alte conditii de livrare.

4.2. Pretul produselor care fac obiectul contractului vor corespunde preturilor general-valabile ale RUD din ziua livrarii, exceptie facand cazurile cand contractual nu au fost convenite alte preturi. In cazul in care livrarea este intarziata fata de termenul convenit din cauze imputabile cumparatorului si cele doua parti nu au stabilit de comun acord un nou termen de livrare, RUD isi rezerva dreptul si are optiunea de a percepe si pretinde tarif de magazinaj, depozitare si manipulare a produselor in cuantum de 0,2% pe zi din pretul de vanzare, incepand cu a 45-a zi dupa implinirea termenului de livrare stabilit. RUD va instiinta in scris cumparatorul cu privire la implinirea termenului de livrare si nelivrarea/neridicarea marfii, dupa cum urmeaza: prima instiintare in maxim 30 de zile de la implinirea termenului de livrare stabilit, a doua instiintare in maxim 90 de zile si a treia instiintare in maxim 150 de zile. Pentru intreaga perioada in care marfa neridicata ramane la dispozitia cumparatorului, RUD isi declina orice responsabilitate in privinta pierderii, degradarii sau perisarii fortuite a acesteia. Dupa trecerea unei perioade de 6 luni de la termenul stabilit pentru preluarea marfii de catre cumparator, RUD este indreptatit sa considere marfa abandonata, ea redevenind proprietatea sa si putand fi valorificata in interesul sau.

4.3. Taxele si comisioanele aferente platilor sunt in sarcina cumparatorului si ele vor fi facute in moneda convenita contractual.

4.4. Platile se vor efectua integral, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data facturarii si expedierii sau punerii la dispozitie pentru livrare, daca in contractul incheiat, respectiv in confirmarea de comanda a RUD, nu s-a convenit altfel. In cazul intarzierilor la plata, RUD isi rezerva dreptul si are optiunea de a percepe si pretinde penalitati de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere la suma restanta la plata. Viramentele se considera ca si plata efectuata in momentul creditarii contului RUD. La aceste penalitati se adauga eventualele cheltuieli legate de solutionarea platilor in instanta.

4.5. In cazul acceptarii de catre RUD a unor bilete la ordin, CEC-uri sau instrumente de plata similare, nu se va considera ca plata predarea / primirea acestui instrument, ci doar plata efectiva realizata prin ordonantarea lor la scadenta convenita. Costurile legate de acestea vor fi suportate de catre cumparator. Nu exista obligativitatea acceptarii unor astfel de instrumente de plata de catre RUD.

4.6. Reduceri, precum discount sau alte facilitati vor fi acordate numai in baza unor acorduri speciale. Un discount convenit poate fi acordat cumparatorului numai daca acesta nu se afla in intarziere de plata a altor obligatii pecuniare, izvorate din contract sau din comenzile anterior acceptate de catre RUD.

4.7. Cumparatorul poate solicita compensarea de creante, numai in cazurile acceptate in prealabil de catre RUD sau, in lipsa de acord, numai in cazul existentei unui titlu executoriu impotriva RUD.

5. Livrari la solicitarea cumparatorului

5.1. Pentru situatia in care un client solicita in limitele unui contract cadru incheiat cu RUD livrarea de produse in anumite contingente aprioric stabilite insa la anumite termene, aceste livrarile vor fi efectuate numai la solicitarea cumparatorului facuta cu cel putin 10 zile inainte. RUD se obliga sa constituie stocuri pentru aceste marfuri conform si in limitele intelegerii facuta cu clientul. Marfurile contractate in conditiile prezentului aliniat vor fi preluate si platite in totalitate de catre cumparator cel tarziu in termen de doisprezece luni, daca nu s-au convenit alte aranjamente de livrare si plata.

5.2. Dupa expirarea termenului conform alineatului 1, RUD este indreptatita (cu respectarea unui termen de preaviz notificat cu 15 zile calendaristice inainte), sa rezilieze contractul pentru cantitatile nepreluate si sa solicite daune-interese pentru castigul pierdut.

5.3. Daca datorita cantitatii de produse se stabileste un pret mai avantajos fata de cel practicat de RUD la momentul incheierii contractului cadru si adus la cunostinta cumparatorului, iar cumparatorul nu preia cantitatea totala convenita contractual, RUD este indreptatita la o facturare ulterioara a diferentei de pret care corespunde cu cantitatea preluata.

6. Titlul de proprietate

6.1. RUD garanteaza ca este proprietara produselor vandute si ca titlul sau este necontestat. Titlul de proprietate al tuturor produselor care fac obiectul contractului va trece la Cumparator dupa plata 100% efectuata de Cumparator catre RUD.

6.2. Obligatia de depozitare a marfii (precum si eventualele costuri) pana la momentul livrarii convenit cu cumparatorul va fi in sarcina RUD. Daca momentul livrarii si preluarii produselor este intarziat din culpa cumparatorului se vor aplica dispozitiile 4.2. din prezentele.

6.3. Orice operatiune juridica de gajarea sau transferarea proprietatii marfii RUD de catre Cumparator in favoarea unor terti este impozabila RUD pana la momentul la care acestea nu vor fi fost predate cumparatorului. Exceptie fac cazurile in care aceste operatiuni sunt acceptate de catre RUD.In cazul unei deschideri a unei proceduri de faliment asupra patrimoniului sau, cumparatorul este obligat sa notifice RUD in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta a uneia dintre situatiile anterior precizate si sa ofere toate datele care sunt solicitate de catre RUD pentru elucidarea noii situatii aparute. RUD este indreptatita sa refuze in aceste situatii predarea marfurilor comandate cu exceptia cazului in care acestea au fost achitate integral pana la acel moment. In acest caz RUD este indreptatita sa revanda marfa in conditiile comerciale care le gaseste cele mai favorabile, contravaloarea eventualului avans incasat de la cumparatorul falit urmand a varsata la masa credala in termen de cel mult 30 de zile.

6.4. In masura in care RUD retine marfa in baza drepturilor sale de proprietar si in conformitate cu prezentele Conditii generale, RUD este indreptatita sa valorifice marfa dupa bunul sau plac.

7. Garantie si raspundere

7.1. Marfa livrata va fi verificata de catre cumparator de indata ce a intrat in posesia acesteia cu ocazia predarii, in vederea depistarii eventualelor defecte. Defectele vizibile si/sau constatate in cazul unei verificari corespunzatoare, vor fi denuntate vanzatorului, in termen de 2 (doua) zile de la primirea marfii. Dupa implinirea acestui termen dreptul cumparatorului la actiunea privitoare la viciile aparente se stinge.

7.2. Pentru produsele comercializate de catre RUD, aceasta ofera garantie conform cu specificul fiecarui produs in parte. Garantia acordata este cea stabilita in certificatul de garantie care insoteste produsul caomercializat. In cazul unor defecte sau disfunctionalitati intervenite in termenul de garantie, RUD poate sa repare produsul sau sa livreze un alt produs. Daca aceasta remediere sau inlaturare a defectiunii nu se produce in termenul convenit de comun acord intre cele doua parti, cumparatorul poate , dupa propria alegere, sa opteze pentru o reducere corespunzatoare a pretului sau pentru rezilierea contractului. In cazul unor deficiente minore, cumparatorul nu este indreptatit sa solicite rezilierea contractului.

7.3. Nu vor fi considerate defecte acele probleme care deriva din utilizarea inadecvata si necorespunzatoare a produselor RUD, din modificari neautorizate, montaj eronat respectiv, punere in functiune necorespunzatoare, uzura normala, tratament eronat sau neglijent, materiale schimbate, efecte chimice, electro-chimice sau electrice. Defecte nu se considera de asemenea nici deficientele, care deriva din masuri sau constructii care au fost solicitate expres de catre cumparator sau care intervin la materiale ori produse care au fost livrate de catre cumparator

7.4. In cazul in care cumparatorul reziliaza contractul din cauza unor deficiente grave, acesta poate cere daune-interese, inclusiv beneficiul nerealizat, doar daca face dovada relei-credinte a RUD.

7.5. In cazul in care cumparatorul obtine indicatii de montare incorecte, RUD este obligata sa trimita sau sa transmita cumparatorului indicatii corespunzatoare, cu conditia ca montarea corespunzatoare sa fie impiedicata doar de indicatiile de montare incorecte.

7.6. Dreptul cumparatorului la actiunea privitoare la viciile ascunse ale bunurilor livrate se prescrie prin implinirea unui termen de 6 (sase) luni. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la data livrarii.

7.7 RUD nu-si asuma raspunderea pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a indatoririlor valabil nascute din contractul incheiat intre parti, daca acestea se datoreaza culpei cumparatorului sau a unei situatii neimputabile si exterioare vointei RUD. RUD nu-si asuma raspunderea nici in cazurile de exonerare, expres stipulate in prezentele Conditii generale.

8. Prevederi fiscale si vamale

Cumparatorul raspunde pentru daunele provocate RUD prin informarea incorecta sau cu intarziere in legatura cu situatiile fiscale sau vamale, inclusiv cele referitoare la TVA.

9. Locul derularii, instanta competenta, legislatia la care se supune

9.1. Locul incheierii si derularii prestatiilor care fac obiectul raporturilor comerciale in baza prezentelor conditii este Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, Romania. Eventualele neintelegeri intervenite intre parti, se vor rezolva pe cale amiabila; in caz contrar, acestea se vor solutiona prin actiune in justitie adresata instantelor competente din Sibiu. Dreptul aplicabil este dreptul romanesc.

9.2. Prezentele Conditii generale se supun legislatiei din Romania in vigoare la data acceptarii lor, producandu-si efectele in masura in care prin acte normative incidente nu se prevede altfel.

10. Dispozitii finale

In cazul in care unele clauze ale contractului dintre parti sau ale prezentelor conditii devin partial sau total inaplicabile (datorita intervenirii unor situatii noi care nu mai corespund vointei determinante a partilor de a contracta sau se dovedesc a fi nule relativ), restul clauzelor nu vor fi afectate. Reglementarile care sunt total sau partial inaplicabile vor fi inlocuite de o reglementare care are efect similar.